عشایر8 ویدیوها

خرید و فروش در عشایر گنبد

محصولات تولیدی عشایر گنبد و خرید و فروش دام‌ها

مروری بر زندگی ایل شاهسوند

روابط خانوادگی در ایل شاهسون جایگاه بسیار ارزنده‌ای دارد و در نهایت به تیره و طایفه ختم می‌شود. در زمان گذشته امور طوایف را خان‌ها بر عهده داشتند که از مزایای اجتماعی – اقتصادی و سیاسی شایانی برخوردار بودند.

چند دقیقه‌ای با امور عشایر در استان همدان

عملکرد امور عشایر ایران در استان همدان سبب ایجاد رونق تولید در بین مردمان عشایر گردیده است. امور عشایر کشور با تشکیل صندوق و راه‌اندازی کارگاه‌های آموزشی سعی در توانمندسازی بیش از پیش عشایر‌های عزیز کشورمان دارد.