روستای برتر حوزه کارآفرینی در کشور

مردم پر تلاش سارمران در شهرستان اسفراین با بستن کمر همت توانستند معیشت خود را بهبود بخشند و به عنوان سه روستای برتر عرصه کارآفرینی در کشور معرفی گردند.ایده هر خانه یک کارخانه در استان خراسان شمالی رونق پیدا کرده است.با روحیه همکاری هر کار سختی آسان می‌گردد و خداوند برکاتش را نازل می‌کند.