مروری بر زندگی ایل شاهسوند

روابط خانوادگی در ایل شاهسون جایگاه بسیار ارزنده‌ای دارد و در نهایت به تیره و طایفه ختم می‌شود. در زمان گذشته امور طوایف را خان‌ها بر عهده داشتند که از مزایای اجتماعی – اقتصادی و سیاسی شایانی برخوردار بودند.