راش کوچ عشایر

راش عبور عشایر از خیابان جهت بهره‌مندی مستندسازان

خرید و فروش در عشایر گنبد

محصولات تولیدی عشایر گنبد و خرید و فروش دام‌ها

چند دقیقه‌ای با امور عشایر در استان همدان

عملکرد امور عشایر ایران در استان همدان سبب ایجاد رونق تولید در بین مردمان عشایر گردیده است. امور عشایر کشور با تشکیل صندوق و راه‌اندازی کارگاه‌های آموزشی سعی در توانمندسازی بیش از پیش عشایر‌های عزیز کشورمان دارد.