تصاویر روستاهای کپرنشین در جنوب کرمان

رسیدگی ویژه به روستاهای کشور بعد از دولت نهم در دستور کار قرار گرفت. دستور ساخت یک خانه در کنار هر کپر صادر شد اما هنوز جای کار وجود دارد.بخصوص در روستاهای جنوب کرمان که از هر جای دیگر بیشتر فقر خودنمایی می‌کند.