راش کوچ عشایر

راش عبور عشایر از خیابان جهت بهره‌مندی مستندسازان